Доц. Д-р АНТОН АНТОНОВ

Шумен, Р. Бугарија. Од 1988 год. членува во клубот „Маддарски коник“ при Народна читалиште „Добри Војников 1856“ - Шумен, Бугарија. Како член на Кино клубот учествувал во изработка на многу кино-аматерски филмови. Над 20 години активно учествувал во технички екипи, подготовка и селектирање филмови кои учествуваат на Меѓународниот фестивал на аматерски историски филмови кој се организира на секои 2 години во Шимен, Бугарија. Од 1997-2002 год. работел како оператор во Телевизија Шумен.